ហ៊ិក…ហ៊ិក..សុំយំមួយមុនហ្នឹងខ្ញុំសរសេរ Post នេះ 😦 ទៅមួយទៀតហើយសំលាញ់ខ្ញុំ។ ពួកម៉ាកហ្អើយ… 😦
សូមមើលព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយ៊ៈតំណរខាងក្រោមនេះចុះ ខ្ញុំសុំទ្រីទៅយកក្រដាសជូតសំបោរសិន…

http://www.khmernewsong.com/kh/?p=8 ជាភាសាខ្មែរ

http://www.khmernewsong.com/en/?p=8 in English

Advertisements