បងប្អន អ្នកគាំទ្រក្រុមអិន.អេសទាំងឡាយ ឥឡូវនេះ អិន.អេសបានចេញអាល់ប៊ុមថ្មីដែលមានចំណងជើងថា “សម្រែកព្រៃឈើ”។ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ់ការគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងខ្លាំង។ ការគាំទ្រនេះជាទឹកចិត្តមួយជម្រុញឲ្យអិន.អេស ធ្វើដំណើរទៅមុខជាលំដាប់។ សូមចូលរួមគាំទ្រយើងខ្ញុំ តាមរយៈ តំណរខាងក្រោមនេះ

ជាភាសាខ្មែរ៖ http://www.khmernewsong.com/kh/?p=6

In English http://www.khmernewsong.com/en/?p=6


គំរបស៊ីឌីខាងមុខ

Advertisements