សប្តាហ៏ក្រោយពួកយើងនឹងមានរៀបចំធ្វើជាសំនួរសំរាប់ការស្ទង់មតិ​អំពីការ”តើប្រជាជនខ្មែរនិយមនិងគាំទ្របទចំរៀងដែលនិពន្ធថ្មី សុទ្ធសាធដោយគ្មានការចំលងពីបរទេស “កំរិតណា???​ ខ្ញុំនឹងដាក់សំនួរនេះសួរតាមរយៈវិបសាយតែម្តង​ដូច្នេះសូមមិត្តទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយផ្តល់យោបល់អំពីបញ្ហានេះ។សូមអ្នកទាំងអស់គ្នា​ជួយផ្សព្វផ្សាយ​ដល់មិត្តភក្តិតៗគ្នាផងណាអំពី​ការស្ទាបស្ទង់មតិនេះ៕

Dear All

Next week, I will post a questionair about “How well that Cambodian people support the new compose song(New Melody and lyric composing)??” . Please, all of you do me a flavor by answering the question and please tell your friends about this. All your answer is very importance to support our band.

Thanks!!

Bandith, NS music member.

Advertisements