សួស្តីបាទ…ខ្ញុំឈ្មោះ បណ្ឌិត ​ជាសមាជិកម្នាក់ក្នុង​ក្រុមចំរៀងនេះ។

ទំពរ័នេះបង្កើត​ឡើង​​​សំរាប់​រៀបរាប់ពីសកម្មភាពរបស់ពួកយើង ដូចជាការចុះទៅថតតាមទីកន្លែងផ្សេងក៍ដូចជា ព៌ត័មានប្លែកអំពីពួកយើង។ សូមរងចាំអាន​បន្ត និងជួយគាំទ្រពួកយើងផងបន្ទាប់អាល់ប៊ុមស៊ីឌី​របស់ យើងបានចេញលក់។

 

បណ្ឌិត

 

Advertisements